Första Linjens utökade insatser för barn och unga med psykisk ohälsa

Är ditt barn/ungdom i behov av samtalskontakt och vill göra en vårdbegäran? Ta först kontakt med första linjens grundläggande insatser på den vårdcentral där barnet är listat. Där görs en bedömning och remiss skickas vidare till oss om behov av utökade insatser bedöms behövas.

Varmt välkomna till Första Linjens utökade insatser för barn/unga med psykisk ohälsa på Täby Centrum Doktorn.

Vi ansvarar för alla barn mellan 6 och 17 år och 11 månader som är listade på en vårdcentral i Täby eller Vallentuna (förutom barn listade på Familjeläkarna i Arninge) och har bedömts vara i behov av utökade insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. Om ditt barn har kontakt med Barnläkarna i Täby Centrum eller Barnläkarna i Vallentuna pga ADHD-medicinering och/eller andra medicinska frågor, ber vi er kontakta dem för remiss till Inside Team som har avtal om att erbjuda psykologstöd på samma vårdnivå till deras patienter. Undantag för detta avtal är om barnets medicinska problematik inte bedöms vara kopplad till den psykiska ohälsan.

Vår verksamhet finns på Kemistvägen 10 i Täby.

VAD VI HJÄLPER TILL MED

Vår patientgrupp innefattar barn och unga, 6-17 år, med lindrig till måttlig problematik inom följande kategorier:

 • Nedstämdhet och depression
 • Oro och ångest
 • Tvång
 • Trots/utagerande beteende
 • Sömnproblematik
 • Kris
 • Psykisk ohälsa vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar
 • Psykosomatiska symtom/smärta
 • Begynnande självskada (ex rispningar, något enstaka skärsår som nyligen uppkommit, nypningar, enstaka brännmärken etc)
 • Begynnande symtom på ätstörning i lindrig form och tidigt skede

Vi erbjuder även föräldrastödjande/föräldratränande samtal utifrån barnets psykiatriska problematik samt stöd vid krissituationer under en begränsad tid.
Mottagningen gör inte neuropsykiatriska utredningar som ex ADHD, ADD, Autism etc.

HUR KOMMER MAN TILL OSS? 

 • Vårdnadshavaren ringer till den vårdcentral där barnet är listat.
 • Barnets vårdcentral gör en första bedömning.
 • Om barnets vårdcentral bedömer att barnet ev behöver insatser från första linjen barn/unga skickas en remiss till oss.
 • Barnets vårdcentral tar även ställning till om patienten är i behov av läkarbesök eller annan insats från primärvården.
 • Barnets vårdcentral kan komma att hänvisa ärendet direkt till elevhälsa, BUP, socialtjänst etc.

REMITTERA

Remiss kan skrivas från:

 • Barnets vårdcentral
 • Annan vårdinstans
 • Skolans elevhälsa (skolans kombikakod ska uppges på remissen)

Remiss kan skrivas till oss digitalt via journalsystemet TakeCare.
Välj då Täby Centrum Doktorn som mottagning och konsultationsorsak: Psykisk hälsa barn o unga 6-17 år primärvård.
Pappersremiss kan även skickas per post till adressen Täby Centrum Doktorn, Esplanaden 11, 183 34 Täby.
När remissen inkommit skickas en remissbekräftelse till remittenten samt till vårdnadshavaren.

OMBOKA TID/AVBOKA TID

 • Vårdnadshavaren ringer till Täby Centrum Doktorn, tel: 08-638 98 00 och gör knappval nr 3. Vänligen observera att vid två avbokade/uteblivna nybesök avslutas ärendet på mottagningen och ny remiss till oss krävs då.

BEDÖMNINGSPROCESSEN

 • När en remiss inkommer till vår mottagning bedöms den av barnpsykiatrisk kompetent personal.
 • Bedöms ärendet tillhöra första linjens utökade uppdrag utifrån beskriven problematik i remissen sätts patienten upp på vår väntelista.
 • Väntetid i dagsläget cirka 6 – 12 veckor beroende på hur ärendet prioriteras i förhållande till övriga inkommande ärenden.
 • En skriftlig kallelse till nybesök samt kod till ett skattningsformulär skickas hem till barnets folkbokföringsadress.
 • Båda vårdnadshavares godkännande krävs för att en vårdinsats med barnet ska kunna genomföras.
 • Bedömningsprocessen beräknas bestå av 1-3 besök.

Bedöms ärendet ej tillhöra första linjens utökade uppdrag är vi behjälpliga med hänvisning/remiss till lämplig instans.

TEAMET

Louise von Warnstedt, leg psykolog och enhetschef
Björn Gustafsson, leg psykolog
Hilda Eriksson, leg psykoterapeut
Emma Sareld, kurator
Lisa Bohman, leg psykolog
Lina Persson, kurator
Annah Hydman, leg psykolog
Carina Wigren, leg psykolog
Gustaf Allerstrand, specialist i allmänmedicin

Samtliga behandlare arbetar med KBT, kognitiv beteendeterapi.

Vi samverkar regelbundet med våra närmsta samverkanspartners för att få till en så smidig och lämplig vårdprocess som möjligt för familjen.

Louise von Warnstedt,
leg psykolog och enhetschef

Björn Gustafsson,
leg psykolog

Emma Sareld,
kurator

Lisa Bohman,
leg psykolog

Lina Persson,
kurator

Annah Hydman,
leg psykolog

Carina Wigren,
leg psykolog

Hilda Eriksson,
leg psykoterapeut

Telefon
08-638 98 00
Knappval 3

AKUTA ÄRENDEN
BUP – En väg in
08-541 524 50
vardagar kl 08.00-16.00

BUP Akutenhet
08-123 669 00
kvällar, nätter, helger

Hitta till oss
Täby Centrum Doktorn, Första Linjen
Kemistvägen 10, Täby

© 2019 - Täby Centrum Doktorn

I akutfall, ring 112